فرماندار شهرستان قیروکارزین گفت : طبق برنامه ریزی های صورت گرفته ظهر روز چهارشنبه دکتر فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری وارد قیروکارزین خواهند شد و پس از غباروبی قبور مطهر شهدا در شورای اداری شهرستان سخنرانی خواهد کرد . به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قیروکارزین اشکان کاظمی در دومین نشست اداری شهرستان به تشریح برنامه های سفر نماینده ویژه رئیس جمهور در قیروکارزین پرداخت. فرماندار شهرستان قیروکارزین در این نشست با اشاره به حضور دکتر فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در قیروکارزین گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته ظهر روز چهارشنبه دکتر فرهادی وارد قیروکارزین خواهند شد و پس از غباروبی قبور مطهر شهدا در شورای اداری شهرستان که با حضور اقشار مختلف مردمی برگزار خواهد شد سخنرانی خواهد نمود . کاظمی در خصوص مدعوین این جلسه گفت: به لحاظ ذیغ وقت و عدم امکان دیدار عمومی از تمامی اقشار و گروههای شهرستان نماینده گانی انتخاب و به این جلسه دعوت شده اند. وی ادامه داد: حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری به منزله بررسی صرف مشکلات این بخش نبوده و با توجه به اینکه وی نماینده ویژه رئیس جمهور نیز می باشند مشکلات شهرستان را در دو بخش توسط فرماندار و امام جمعه شهر قیر در جلسه فرماندار شهرستان قیروکارزین گفت : طبق برنامه ریزی های صورت گرفته ظهر روز چهارشنبه دکتر فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری وارد قیروکارزین خواهند شد و پس از غباروبی قبور مطهر شهدا در شورای اداری شهرستان سخنرانی خواهد کرد . به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قیروکارزین اشکان کاظمی در دومین نشست اداری شهرستان به تشریح برنامه های سفر نماینده ویژه رئیس جمهور در قیروکارزین پرداخت.فرماندار شهرستان قیروکارزین گفت : طبق برنامه ریزی های صورت گرفته ظهر روز چهارشنبه دکتر فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری وارد قیروکارزین خواهند شد و پس از غباروبی قبور مطهر شهدا در شورای اداری شهرستان سخنرانی خواهد کرد . به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قیروکارزین اشکان کاظمی در دومین نشست اداری شهرستان به تشریح برنامه های سفر نماینده ویژه رئیس جمهور در قیروکارزین پرداخت. فرماندار شهرستان قیروکارزین در این نشست با اشاره به حضور دکتر فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در قیروکارزین گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته ظهر روز چهارشنبه دکتر فرهادی وارد قیروکارزین خواهند شد و پس از غباروبی قبور مطهر شهدا در شورای اداری شهرستان که با حضور اقشار مختلف مردمی برگزار خواهد شد سخنرانی خواهد نمود . کاظمی در خصوص مدعوین این جلسه گفت: به لحاظ ذیغ وقت و عدم امکان دیدار عمومی از تمامی اقشار و گروههای شهرستان نماینده گانی انتخاب و به این جلسه دعوت شده اند. وی ادامه داد: حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری به منزله بررسی صرف مشکلات این بخش نبوده و با توجه به اینکه وی نماینده ویژه رئیس جمهور نیز می باشند مشکلات شهرستان را در دو بخش توسط فرماندار و امام جمعه شهر قیر در جلسه شورای اداری مطرح خواهیم نمود تا بمنظور پیگیری های بعدی توسط نماینده ویژه رئیس جمهور در شورای ادری استان پیگیری شود . فرماندار شهرستان قیروکارزین در این نشست با اشاره به حضور دکتر فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در قیروکارزین گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته ظهر روز چهارشنبه دکتر فرهادی وارد قیروکارزین خواهند شد و پس از غباروبی قبور مطهر شهدا در شورای اداری شهرستان که با حضور اقشار مختلف مردمی برگزار خواهد شد سخنرانی خواهد نمود . کاظمی در خصوص مدعوین این جلسه گفت: به لحاظ ذیغ وقت و عدم امکان دیدار عمومی از تمامی اقشار و گروههای شهرستان نماینده گانی انتخاب و به این جلسه دعوت شده اند. وی ادامه داد: حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری به منزله بررسی صرف مشکلات این بخش نبوده و با توجه به اینکه وی نماینده ویژه رئیس جمهور نیز می باشند مشکلات شهرستان را در دو بخش توسط فرماندار و امام جمعه شهر قیر در جلسه شورای اداری مطرح خواهیم نمود تا بمنظور پیگیری های بعدی توسط نماینده ویژه رئیس جمهور در شورای ادری استان پیگیری شود . شورای اداری مطرح خواهیم نمود تا بمنظور پیگیری های بعدی توسط نماینده ویژه رئیس جمهور در شورای ادری استان پیگیری شود .

برای عضویت در کانال تلگرام خبری قیروکارزین نیوز اينجا کلیک کنید